top of page

Klagomål

Enligt Skollagen 4 kap. 8§ har huvudman ansvar för att du som vårdnadshavare ska veta vart du kan vända dig om du har klagomål. Om Du som vårdnadshavare har klagomål/synpunkter på Knattarnas verksamhet används nedanstående arbetsgång. Alla klagomål/synpunkter dokumenteras, utreds och följs upp.

Steg 1
Knattarna uppmuntrar till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör, detta dokumenteras alltid. Om Du efter kontakt med personalen inte känner dig nöjd med hur frågan hanteras ta då kontakt med förskolechefen. Detta kan göra direkt eller om det gäller frågor som du inte vill ställa till förskolechefen (t.ex. personalfrågor) kan du kontakta den förälder som är personalansvarig. Om det gäller frågor som förskolechefen inte kan påverka (t.ex. antal barn på förskolan, större frågor kring lokalerna etc) kan du kontakta styrelsens ordförande; styrelsen.knattarna@gmail.com. Vill du lämna klagomål anonymt kan du lämna det i brevlådan utanför personalrummet. Förskolechefen ansvarar för brevlådan.

 

Steg 2
Använd denna blankett för att skriftligen lämna klagomål/synpunkter eller maila direkt till lena@knattarna.com. Blanketten kan antingen lämnas direkt, eller skickas, till Knattarna eller lämnas till någon personal på förskolan. Därefter tas klagomålet/synpunkten upp på nästkommande personalmöte, förskolechef ansvarar for att uppföljning görs.

 

Steg 3
Är du fortsatt inte känner dig nöjd efter steg 2 med hur frågan hanteras kontaktar du förskolechefen som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal.

 

Steg 4

Ytterst är det Stockholms stad har ansvar för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Utbildningsnämnden kontrollerar att den fristående verksamhet som är godkänd av Stockholms stad lever upp till kraven. Om du vill vända dig till kommunen så är utbildningsförvaltningen ansvarig förvaltning, telefon: 08-508 330 00. Du hittar mer information på Stockholm stads webbplats, http://www.stockholm.se.

 

Alla stadens verksamheter har rutiner för att hantera klagomål och synpunkter. Vill du framföra klagomål på verksamheten till utbildningsförvaltningen så gör gör det via anmalan@stockholm.se

bottom of page